Ga door naar hoofdcontent
InformatieAmbitie 2

Ambitie 2

In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).

Waarom deze ambitie?

Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Deze onderwerpen zijn door leden benoemd tijdens de Zomertoer 2019. Het zijn ook de drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek:

 • (duurdere) zorg voorkomen;
 • zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren;
 • zorg vervangen door slimme zorg en inzet eHealth.

Voor de logopedische zorg betekent dit onder meer samenwerking met andere paramedische disciplines, jeugdzorg, wijkteams, onderwijs, VVE, casemanagers etc. om samen zorg te bieden op de plaats waar de patiënt veel verblijft.

Momenteel wordt veel gewerkt in multidisciplinaire teams, waar alle disciplines naast elkaar samenwerken vanuit hun eigen professie en met hun eigen doelen. De NVLF verwacht dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van werken in interprofessionele teams. Bij interprofessionele teams staat de mens, de patiënt, centraal. De zorg is gebaseerd op de wensen en behoeften van de patiënt en alle betrokken zorgverleners werken gezamenlijk toe naar één doel.

Wat gaan we als NVLF doen in 2024?

 • Implementeren van multidisciplinaire richtlijnen, waaronder de RAPP (Parkinson), de richtlijn HASP-paramedicus (informatie-uitwisseling huisarts, medisch specialist en paramedicus) en Richtlijn Kwetsbare Ouderen.
 • Betrokken blijven bij het landelijke project Organisatiegraad. Na goedkeuring door VWS in Q2 2024 zal vanaf 1 juli een nieuw project Organisatiegraad 2.0 van start gaan.
 • Delen van voorbeelden en vormen van samenwerken met de leden. Nut en noodzaak laten zien.
 • Verbinden van leden die actief zijn in de regio, zodat van elkaar geleerd kan worden. Nadruk ligt hier op monodisciplinaire samenwerking.
 • Stimuleren van interprofessionele samenwerking met alle paramedische beroepsgroepen. Een landelijk Platform biedt hierbij ondersteuning.
 • Samenwerken met andere beroepsverenigingen en paramedici via het landelijke programma Integraal Zorgakkoord (IZA).
 • Samenwerken met de NZa en paramedische beroepsverenigingen om het nut van multidisciplinair overleg (MDO) aan te tonen, waarbij het uiteindelijke doel is MDO op één of andere wijze vergoed te krijgen.
 • Door krachten te bundelen en te structureren beoogt de Regiegroep Samenwerking TOS het gezamenlijk belang te behartigen voor mensen met een TOS en de samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen.