Ga door naar hoofdcontent
InformatieAmbitie 3

Ambitie 3

In 2027 is meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.

Waarom deze ambitie?

Sinds enige jaren is er landelijk aandacht voor vermindering van de administratieve lasten in de zorg en het onderwijs. Zo heeft ook de NVLF sinds 2018 het thema ‘schrappen en verbeteren’ hoog op de agenda staan. Bij alle producten en diensten die de NVLF levert wordt de vraag gesteld ‘Hoe kan dit leiden tot vermindering van de administratieve lasten voor de logopedist’. Indien nodig wordt hierover afstemming gezocht met derden. Een mooi voorbeeld hiervan is de EPD-focusgroep die samen met leveranciers kijkt hoe het EPD efficiënter en effectiever kan worden ingericht.

Administratieve lasten zijn op te delen in indirecte tijd algemeen en indirect patiëntgebonden tijd. Bij indirecte tijd kan worden gedacht aan de administratie van de praktijk. Bij indirect patiëntgebonden tijd kan gedacht worden aan het uitwerken van onderzoeksverslagen en/of overleg met derden. Deze ambitie richt zich met name op het verminderen van de indirect patiëntgebonden tijd.

Om plezier te blijven houden in het werk én om de zorg betaalbaar te houden ten tijde van de toenemende zorgvraag is het van belang dat het de kwaliteit van zorg hoog blijft en er voldoende tijd is voor de patiënt. Tijd passend bij de veranderende rol van de logopedist van behandelaar naar coach.

De NVLF wil het aantal uren indirect patiëntgebonden tijd verminderen. De keuze ligt uiteindelijk bij de logopedist zelf of hij/zij deze ‘vrijgekomen tijd’ omzet in directe patiëntenzorg. Gezien de toenemende vraag naar logopedie en de afname van het aantal logopedisten, lijkt dit de NVLF wel wenselijk. Het blijft echter de keuze van de logopedist zelf om hier al dan niet in mee te gaan.

Wat gaan we als NVLF doen in 2024?

  • De EPD focusgroep zet zich in voor administratieve lastenverlichting. Zie meer informatie
  • Implementeren van de herziene DTL richtlijn, met als doel elk lid de mogelijkheid te geven goed geïnformeerd de overstap te maken naar directe toegankelijkheid van logopedische zorg.
  • Updaten van de procesmatige NVLF richtlijnen dossiervorming en verslaglegging, zodat deze inhoudelijk al goed aansluiten op de werkwijze in de richtlijn HASP-paramedici, in afwachting van de technische implementatie van de HASP.  
  • De NVLF treft voorbereidingen voor een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen), waar patiënten in 2025 toegang toe moeten hebben.
  • De NVLF werkt samen met andere paramedische beroepsgroepen in het ontwikkelen paramedie brede aandoening- en locatielijst om twee redenen: om gegevens te kunnen uitwisselen met andere professionals, denk aan verwijzers, en in het kader van standaardisatie dossierdata voor kwaliteitsverbetering en onderzoek