Ga door naar hoofdcontent
InformatieAmbitie 5

Ambitie 5

In 2027 beslissen logopedisten samen met de cliënt goed geïnformeerd over de beste (passende) zorg.

Waarom deze ambitie?

In deze ambitie komen een aantal elementen van passende zorg aan bod. Als eerste ‘samen beslissen’. Hiermee wordt bedoeld dat de logopedische begeleiding in samenspraak met en gezamenlijk rondom de cliënt tot stand komt. Afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele cliënt, want passende zorg is altijd maatwerk. Daarvoor is het nodig dat zowel logopedist als cliënt goed geïnformeerd worden over de best passende zorg. Dat betekent dat de logopedist actief op zoek gaat naar de laatste stand van zaken op het gebied van wetenschap en praktijk omtrent het betreffende topic en de meerwaarde voor de cliënt en dit bespreekt met de client. Op die manier kunnen ze samen goed geïnformeerd beslissen over de best passende zorg.

Het belangrijkste uitgangspunt voor passende zorg is dat het effectief is, voldoet aan de stand van de wetenschap en meerwaarde heeft voor de cliënt. Daarnaast komt passende zorg tot stand met doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen. Er is gekozen voor de term passende zorg in deze ambitie, omdat dit vanuit het Integraal Zorg Akkoord de gangbare term is. Mocht jij als logopedist op jouw specifieke werkplek je beter herkennen in een term als ‘passende begeleiding’ of ‘passend werken’, dan mag je het ook zeker op die wijze interpreteren.

De NVLF ondersteunt logopedisten bij het invullen van deze ambitie onder meer door het ontwikkelen en up-to-date houden van mono- en multidisciplinaire richtlijnen en het laagdrempelig toegankelijk maken van de nieuwe kennis en inzichten uit deze richtlijnen voor logopedist en cliënt. De NVLF verwacht dat logopedisten zich voortdurend bijscholen door te participeren in kwaliteitskringen, het volgen van scholingen, het bijhouden van de (wetenschappelijke) vakliteratuur en zich registreren in het KP register als dit nog niet het geval is.

Bij de richtlijnen die de NVLF herziet, zorgen we ervoor dat de richtlijnen voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijk en van meerwaarde zijn voor de client. Dit bereiken we door naast logopedisten ook andere belangrijke stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling. Bij de oplevering van een richtlijn zorgen we voor een goede implementatie onder logopedisten en een toegankelijke versie voor patiënten. Daarnaast dragen we actief bij aan multidisciplinaire richtlijnen om zo de rol van de logopedist goed zichtbaar te houden in het constant ontwikkelende zorglandschap. Nieuwe inzichten vertalen we laagdrempelig terug naar het werkveld middels webinars, e-learnings, jaarcongres en andere communicatiemiddelen.

Wat gaan we als NVLF doen in 2024?

  • Herzien en publicatie van de monodisciplinaire richtlijnen Taalontwikkelingsstoornissen en Afasie, met beslisondersteuning gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Hierin streven we naar het verwerken van start- en stopcriteria.
  • Publicatie en implementatie van de paramedische richtlijn Kwetsbare Ouderen, door bijvoorbeeld webinars en podcasts.
  • Herziening van de kennisagenda en ondersteunen onderzoeksprojecten voortvloeiend uit de nieuwe kennisagenda.
  • De NVLF faciliteert in activiteiten rondom het lezen en toepassen van richtlijnen als onderdeel van de implementatie van de paramedische richtlijn Kwetsbare Ouderen, Afasie en TOS.  
  • Herziening van de evidence summaries, waardoor er weer een up to date samenvatting beschikbaar is van wetenschappelijke informatie over de behandeling van de voornaamste logopedische stoornissen.
  • We zijn in 2023 gestart met het ontwikkelen van kerndossiers, zodat het bespreken van de NVLF-ambities in de kwaliteitskring wordt ondersteund. Daarnaast organiseren we zoals je van ons gewend bent trainingen voor startende KKB’ers en een KKB-dag.