Ga door naar hoofdcontent
InformatieInformatie voor onderzoekers

Informatie voor onderzoekers

Aanleiding

Personen met spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen ervaren beperkingen in hun communicatieve participatie. De logopedist heeft als doel deze problemen te verminderen en maakt hiervoor gebruik van uiteenlopende diagnostiek en behandeling. Er ontbreekt echter een bruikbaar instrument om het construct communicatieve participatie te evalueren. Tegelijkertijd ontbreekt er een methode om de logopedische behandeling in te richten rondom communicatieve participatie doelen van de cliënt. In het kader van persoonsgerichte zorg, waarbij de keuze en autonomie van de cliënt centraal staat, is er noodzaak voor dergelijke instrumenten en methodes (Baylor et al., 2020).

Doelen

In project COPE richten we ons op het meten van communicatieve participatie en het ontwikkelen van bruikbare tools voor het stellen van doelen gericht op communicatieve participatie. Dit gebeurt door middel van volgende doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van een communicatieve participatie item bank om communicatieve participatie van kinderen en adolescenten toegankelijk te meten.
  2. Het ontwikkelen een doelstellingmethode als middel om samen participatiegerichte doelen voor de cliënt op te stellen.
  3. Het communicatievriendelijk maken van methodieken en tools voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Producten zijn communicatievriendelijk als ze zijn aangepast aan de communicatieve mogelijkheden van de cliënt en de cliënt in staat stellen zonder veel moeite of tijd de inhoud te begrijpen en hier betrouwbaar en valide naar te handelen. 

Aanpak

Bij de ontwikkeling van de item bank, gericht op het meten van communicatieve participatie, worden verschillende onderzoeksmethodieken met elkaar gecombineerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de COSMIN Risk of Bias checklist (Mokkink, 2018).

Content validiteit

Middels kwalitatieve onderzoeksmethoden, gecombineerd met literatuuronderzoek zullen vragen opgesteld worden die het construct ‘communicatieve participatie’ meten. Om de content validiteit van de vragenlijst te onderzoeken zullen de vragen worden voorgelegd aan logopedisten en aan cliënten.

Psychometrische eigenschappen

De vragenlijst zal worden afgenomen bij een grote groep cliënten (n>1000). De psychometrische eigenschappen van de vragenlijst worden getoetst middels een Item Respons Theorie (IRT). Middels de IRT kan voor elk item individueel bepaald worden hoeveel deze bijdraagt aan het meten van het construct communicatieve participatie (Embretsen & Reise, 2000).

Van de vragenlijst zal een Computer Adaptieve Test gemaakt worden, waarbij communicatieve participatie in slechts enkele vragen betrouwbaar gemeten kan worden. De computer bepaalt op basis van het antwoord van de patiënt welke vervolgvraag er gesteld moet worden.

De doelstellingsmethode wordt ontwikkeld volgens actuele kennis op het gebied van interventieontwikkeling (Skivington et al. 2021). Hierbij is gekozen voor een co-creatie aanpak waarin nauw samengewerkt wordt met ervaringsdeskundigen en logopedisten. In de eerste fase wordt middels observaties en interviews in kaart gebracht wat de perspectieven en behoeftes van logopedisten en hun cliënten zijn ten aanzien van (samen) doelen opstellen. De resultaten uiot dit onderzoek vormen samen met bestaande literatuur input voor de volgende fase. Hier wordt met co-creatie technieken en de stappen van interventieontwikkeling vormgegeven aan een interventie voor de logopedische praktijk. Deze wordt getest in praktijktesten waarbij ook gezocht wordt naar aanknopingspunten voor brede implementatie.

Literatuur

  • Baylor C., Darling-White M. Achieving Participation-Focused Intervention Through Shared Decision Making: Proposal of an Age- and Disorder-Generic Framework. Am J Speech Lang Pathol. (2020) Aug 4;29(3):1335-1360. doi: 10.1044/2020_AJSLP-19-00043.
  • Embretsen SE, Reise SP. Item Response Theory for psychologists. New York: Psychology Press; 2000
  • Mokkink, L. B., de Vet, H. C. W., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., Bouter, L. M., Terwee, C. B. COSMIN Risk of Bias checklist for systematic reviews of Patient-Reported Outcome Measures. Quality of Life Research (2018). https://doi.org/10.1007/s11136-017-1765-4
  • Skivington, K., Matthews, L., Simpson, S. A., Craig, P., Baird, J., Blazeby, J. M., Boyd, K. A., Craig, N., French, D. P., McIntosh, E., Petticrew, M., Rycroft-Malone, J., White, M., & Moore, L. (2021). A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance. Bmj, 374, n2061. 10.1136/bmj.n2061