Ga door naar hoofdcontent

Privacy Policy

De NVLF respecteert de privacy van haar leden en alle gebruikers van haar website. De NVLF draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan NVLF verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden behandeld. NVLF zal zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht wordt op
grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn te verbeteren of uw gegevens te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot logopedie@nvlf.nl of telefoonnummer 0348-457070.

Omdat de bescherming van de persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van websites van essentieel belang is voor onze activiteiten, hechten wij als NVLF hier grote waarde aan.
Alle verkregen persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Duidelijke doelen waarvoor de NVLF uw persoonsgegevens verwerkt

De NLVF verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Om een
kwalitatief goede dienstverlening te garanderen worden uw persoonsgegevens in de
volgende situaties verzameld en verwerkt:

 • Bij het afsluiten van een NVLF lidmaatschap om u kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
 • Bij het afnemen van producten en/of diensten van de NVLF. Dit is van toepassing wanneer u zich inschrijft voor een cursus of nascholing, wanneer u een congres bezoekt, producten aanschaft via onze website of bij gebruik van (interactieve) diensten op de website van de NVLF.
 • Bij contact met de NVLF. Dit betreft zowel telefonisch, e-mail of digitaal contact via een contactformulier, maar ook wanneer u onze (mobiele) websites gebruikt of wanneer u inlogt op het ledengedeelte.

Wij gebruiken persoonlijke gegevens zoals NAW-gegevens, functiegegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, en bestelde producten of diensten met als doel het uitvoeren en afhandelen van de overeenkomst die we met onze leden hebben maar ook voor interne bedrijfsvoering en voor overige dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens van leden:

De NVLF verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoons gegevens is het persoonlijk lidmaatschap van de vereniging. Om deze doelstellingen uit te voeren verwerkt de NVLF volgende persoons gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Huisadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functie
 • Privé en zakelijk telefoonnummer
 • Privé en zakelijk e-mailadresIP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteit op de website van NVLF

Deze gegevens worden opgeslagen gedurende het lidmaatschap en daarna voor een periode van maximaal 2 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

De NVLF verwerkt deze persoonsgegevens met als doel informatie te verstrekken en gericht contact te onderhouden. De persoonsgegevens die hiervoor verwerkt worden zijn:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De NVLF bewaart deze gegevens gedurende de periode dat betreffende persoon van belang is als stakeholder-lobbycontact of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van crediteuren en leveranciers

Persoonsgegevens van crediteuren verwerkt de NVLF ten behoeve van administratieve doeleinden en/of het uitvoering geven aan een opdracht. De grondslag voor verwerking is hierbij het nakomen van overeenkomsten van levering. Volgende persoonsgegevens worden
hierbij verwerkt:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres

De NVLF bewaart deze gegevens gedurende de periode dat men wordt gezien als leverancier of crediteur.

Verstrekking aan derden

De NVLF kan persoonlijke gegevens aan derden verstrekken voor doelen zoals hierboven beschreven. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van een aanmeldprocedure voor bijeenkomsten of partijen met wie de NVLF samenwerkt om haar functie als
branchevereniging uit te voeren.

De NVLF verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen zonder verwerkersovereenkomst. Met deze partijen worden afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

De NVLF kan wel persoonsgegevens delen met derden indien zij daar wettelijk toe verplicht is en/of wanneer daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Belangenbehartiging door FBZ

Samen met achttien andere (beroeps)organisaties is de NVLF lid van de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). Mede namens de NVLF voert FBZ onderhandelingen over de CAO’s in de zorg. Ook overlegt de FBZ met werkgevers als er sprake is van reorganisatie en fusie. Over de gevolgen van een reorganisatie of fusie vindt overleg plaats met de leden van de aangesloten bonden. Om de leden te informeren of uit te nodigen voor een overleg
verwerkt FBZ persoonlijke gegevens van onder andere de leden van de NVLF.

Met inachtneming van de voorschriften uit de Algemene  Verordening Gegevensbescherming verstrekt de NVLF van de leden die werkzaam zijn in (academische) ziekenhuizen, verpleegen
verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ en de gezondheidscentra, de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletter(s)
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Werkgever

FBZ gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het informeren en uitnodigen van leden in het kader van de collectieve belangenbehartiging. Het spreekt voor zich dat deze gegevens niet
aan derden (zoals bijvoorbeeld werkgevers) worden verstrekt.

Minderjarigen

De NVLF verwerkt geen (persoons)gegevens van personen jonger dan 16 jaar waardoor ook geen nadrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers nodig is.

Bewaartermijn

De NVLF bewaart persoonsgegevens niet langer dan de periode waarvoor de gegevens nodig zijn of op basis van wetgeving is vereist.

Beveiliging

Om persoons gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking , heeft de NVLF passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo hebben alle personen
die namens de NVLF van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, een geheimhoudingsverklaring ondertekend, zijn servers en hardware waarmee NVLFmedewerkers werken uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals virusscanners en firewalls. Persoonlijke gegevens worden alleen via beveiligde https-verbinding verzonden en wordt een gebruikersnaam en wachtwoord gehanteerd op alle systemen van de NVLF.
Persoonsgegevens worden bovendien geback-upt zodat deze kunnen worden hersteld bij fysieke of technische incidenten. Deze maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd. De medewerkers van de NVLF zij geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

E-mail

De NVLF verstuurt haar eigen nieuwsbrieven. U ontvangt deze met het oogmerk u als lid te voorzien van informatie over onze belangenbehartiging en onze dienstverlening. Als ontvanger kunt u zich altijd eenvoudig afmelden voor een nieuwsbrief door in de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken. Indien u in het geheel geen informatie over de belangenbehartiging van de NVLF, (nieuwe) producten of diensten wilt ontvangen, stuurt u
dan een e-mail aan communicatie@nvlf.nl.

Cookies 

De NVLF maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en worden uitgelezen door browsers en website pagina’s. De daarin opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek eventueel weer doorgegeven.

Deze cookies worden gebruikt voor een optimale werking van de website en voor analyse. Wij kunnen zo zien welke informatie wel of niet goed wordt beoordeeld en hoe vaak bijvoorbeeld een bepaald item wordt gelezen. Meer info op op de cookie pagina.

Cookies weigeren

U kunt cookies weigeren door uw webbrowser in te stellen om alle cookies of alleen bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg eventueel de handleiding van uw webbrowser). Het weigeren dan wel verwijderen van cookies betekent dat deze niet op uw computer en in de betreffende browser worden getoond. Bij het gebruik van meerdere computers en browsers dient u per device en per browser de cookie-instellingen aan te passen. Wanneer u alle cookies weigert, houdt u er rekening mee dat dat bepaalde onderdelen van de websites niet goed meer functioneren.

Andere websites

Op de websites van de NVLF vindt u links naar andere websites. Wij hebben geen invloed hoe deze sites uw persoonlijke gegevens behandelen. Lees daarvoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de betreffende website.

Rechten met betrekking tot gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, in te zien, te rectificeren, wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVLF of haar medewerkers. Ook kunt u de door u verstrekte
gegevens door ons laten overdragen aan u zelf of aan een andere partij. Een verleende toestemming om persoonsgegevens te verwerken kan op elk moment worden ingetrokken. Voor verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot
logopedie@nvlf.nl of telefoonnummer 0348-457070. Ook heeft u het recht om een eventuele klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te melden bij de toezichthoudende
partij op het gebied van privacy verwerking , de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

De NVLF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij NVLF of diens licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van NVLF is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.

Fotografie en videoregistratie

Tijdens het congres worden er foto en filmopnames gemaakt in opdracht van de NVLF. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor verschillende (sociale) media uitingen van de NVLF.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 september 2019.