Ga door naar hoofdcontent
Conflict: 15 jaar bewaren versus gegevens verwijderen op verzoek van de patiënt

Conflict: 15 jaar bewaren versus gegevens verwijderen op verzoek van de patiënt

Ervan uitgaande dat het hier gaat om medische gegevens, op grond van de AVG heeft de betrokkene, i.c. de patiënt, recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) als: de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld: dit gaat hier niet op want de wetgever heeft in de WGBO expliciet opgenomen dat medische gegevens ten minste vijftien jaar moeten worden bewaard de patiënt de toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de gegevensverwerking: er is een andere rechtsgrond dan toestemming, namelijk noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg, zie artikel 9 lid2 sub h AVG de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomst artikel 21 AVG. In dat geval dient een belangenafweging te worden gemaakt, zie artikel 21 lid 1 AVG. Goed zorgverlenerschap kan met zich meebrengen dat de medische gegevens niet worden vernietigd de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt: hier niet aan de orde de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van wetgeving: integendeel, zie bewaartermijn van vijftien jaar in de WGBO (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van een informatiemaatschappij: niet aan de orde.